fbpx

Regulamin szkoleń z Chrisem Birchem

REGULAMIN SZKOLEŃ Z CHRISEM BIRCHEM

§1

ORGANIZATOR I UCZESTNIK

 1. Organizatorem szkolenia enduro lub szosowego (zwanego dalej Szkoleniem) jest Zbigniew Tarnawski działający pod firmą Fever Zbigniew Tarnawski ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice nip 768-153-48-40, zwany dalej Organizatorem
 2. Uczestnictwo w szkoleniu z jazdy adventure/enduro odbywa się wyłącznie na warunkach określonych poniżej
 3. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia do kierowania motocyklem na których zamierza odbyć szkolenie
 4. Uczestnik musi dokonać prawidłowej rejestracji na stronie www.advacademy.pl podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu dotyczącego rezerwacji i odbywania szkoleń, regulaminu toru oraz oświadczenia uczestnika
 5. Uczestnik nie może upoważnić osoby trzeciej do udziału w szkoleniu
 6. Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona
 7. Organizator decyduje o przyznaniu miejsca na szkolenie
 8. W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność konkurencyjną względem ADV Academy

§2

PŁATNOŚCI I REZYGNACJA

 1. Uczestnik po wysyłce formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 700zł za udział w Szkoleniu w terminie trzech dni od otrzymania informacji mailowej przyjęciu rezerwacji. Brak wpłaty równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji.
 2. Płatność pozostałej kwoty za szkolenie musi nastąpić do 30 dni przed szkoleniem
 3. Termin szkolenia jest wiążący
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w terminie do 14 dni od dokonania płatności. Zwrócone zwrócone mu wtedy 100% wpłaty za szkolenie. Rezygnacja po terminie 14 dni od daty zapłaty rezygnacja jest możliwa tylko w sytuacji gdy organizator znajdzie chętnego na jego miejsce lub gdy Uczestnik wskaże taką osobę i której udział zaakceptuje Organizator. W przypadku braku zastępstwa za Uczestnika, Organizator nie zwraca kwoty wpłaconej za szkolenie
 5. Za datę rezygnacji z szkolenia przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji wysłanego na adres: zbyszek@advacademy.pl
 6. W przypadku braku minimalnej liczby zgłoszeń na określony termin Szkolenia organizator zastrzega możliwość odwołania go o czym poinformuje uczestnika najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zwróci on uczestnikowi pełną wpłaconą przez niego kwotę
 7. Organizator zwraca wpłaconą kwotę na warunkach w terminie 7 dni
 8. Szkolenie odbywa się w każdych warunkach pogodowych. Trening na śliskiej lub błotnistej nawierzchni jest efektywny i procentuje na przyszłość. Pogoda, sprawy zawodowe i rodzinne zgłaszane na dwa tygodnie przed szkoleniem nie są powodem rezygnacji lub przełożenia szkolenia
 9. Podana cena za udział w szkoleniu nie obejmuje ceny za udostępnienie motocykla na czas szkolenia 

 

§3

BEZPIECZEŃSTWO SZKOLENIA

 1. Uczestnik deklaruje, że posiada ważne Prawo Jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, nie został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Organizator ma prawo do sprawdzenia ważności prawa jazdy.
 2. Uczestnik deklaruje, że posiada umiejętności do poruszania się motocyklem i jest świadom niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą jazda na motocyklu
 3. Uczestnicy muszą zachowywać się w sposób zdyscyplinowany podczas całego szkolenia oraz przestrzegania instrukcji udzielanych przez upoważniony personel ADV Academy lub jego przedstawicieli
 4. Uczestnik biorący udział w szkoleniu zobowiązuje się do:
  a) udziału w Szkoleniu w kompletnym, przystosowanym do jazdy na motocyklu stroju z ochraniaczami oraz homologowanym kasku (ECE 22-05) zasłaniającym całą twarz. Kask musi być właściwie zapięty. Zalecamy stosowanie dodatkowych środków ochrony jak ochraniacze klatki piersiowej i kręgosłupa, buty enduro, rękawic enduro, peleryny przeciwdeszczowej
  b) przestrzegania wszelkich przepisów prawnych, zasad bezpieczeństwa, stosowania się do reguł i znaków wydawanych przez prowadzącego szkolenie
  c) braku udziału w treningu po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
  d. zachowania zgodne z przyjętymi normami społecznymi
  e) bezwzględnego stosowania się do regulaminy toru na którym odbywa się szkolenie, wskazówek i nakazów obsługi toru i instruktorów, a także przestrzegania ich poleceń pod groźbą usunięcia z szkolenia bez zwrotu kosztów szkolenia
  f) poruszać z prędkością max 20km/h na terenie depo toru enduro
  g) pod groźbą kary 3000zł nie “jeździć na kole” i nie “palić gumy”
  h) uczestnik szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody majątkowe powstałe w miejscu szkolenia
 5. Jeżeli Uczestnik pomimo uprzedniego upomnienia ze strony Organizatora zagraża innym Uczestnikom, narusza prawo, powoduje szkodę na rzecz innych lub łamie postanowienia pkt 4 a-g, to Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Szkolenia bez zwrotu kosztów szkolenia
 6. Uczestnik szkolenia z jazdy enduro/szosowej powinien być świadomy, że istnieje ryzyko wypadku przy wykonywaniu ćwiczeń podczas szkolenia. ADV Academy ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika jedynie w przypadku gdy szkoda została spowodowana z wyłącznej lub przeważającej winy ADV Academy lub jego przedstawicieli i pomocników
 7. W przypadku gdy uczestnik bierze udział w szkoleniu na własnym motocyklu, ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia motocykla podczas szkolenia i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobistej lub mienia od organizatora i prowadzących szkolenie oraz w stosunku do innych uczestników szkolenia. Uczestnik zwalnia ADV Academy oraz jego przedstawicieli i pomocników od wszelkich roszczeń wysuniętych przez jakąkolwiek upoważnioną osobę (właściciela) związanych z uszkodzeniem pojazdu, o ile szkoda nie została wyrządzona z wyłączniej lub przeważającej winy ADV Academy lub jego przedstawicieli i pomocników
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić podczas szkolenia, a nie powstały z jego wyłącznej lub przeważającej winy. Uczestnik zrzeka się możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń względem Organizatora
 9. Instruktor prowadzący szkolenie nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków ani innych zdarzeń w szczególności powstałych w wyniku niestosowania się do niniejszego regulaminu
 10. Jakiekolwiek wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu nie dotyczy uczestników szkolenia
 11. Oferowane szkolenie nie jest sportowe. Wszystkich uczestników szkolenia obowiązują Przepisy Ruchu Drogowego
 12. Przerwanie szkolenia w sytuacji niezawinionej przez Organizatora, a uniemożliwiającej kontynuację szkolenia nie obliguje Organizatora do zwrotu wniesionej opłaty za udział w szkoleniu
 13. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całym cyklu szkoleniowym
 14. Pojazdy uczestników nie są dodatkowo ubezpieczone
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy na której wykonywane jest szkolenie z powodu złych warunków pogodowych lub innego niebezpieczeństwa
 16. Organizator szkolenia nie zapewnia ubezpieczenia dla Uczestników. Uczestnik szkolenia ubezpiecza się na własną rękę.

§4

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej zbyszek@advacademy.pl lub pisemnie na adres ADV Academy, ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania, a odpowiedź kierowana na wskazany adres
 2. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy 51 1020 2430 0000 8602 0029 6756
 3.  Grupy na szkoleniu będą liczyć 10 osób

§5

MOTOCYKL I WYMAGANIA TECHNICZNE

Szkolenia Adventure przeznaczone są dla użytkowników turystycznych motocykli enduro np. BMW R1250GS, F850GS, KTM LC8, Honda Africa Twin itd. Motocykl musi posiadać ważne badanie techniczne i OC. Szkolenia Enduro przeznaczone są dla użytkowników motocykli typu enduro/cross country

Wymagania techniczne:

 1. Motocykl musi być sprawny technicznie. Jeśli Twój motocykl będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników szkolenia, nie będziesz mógł w nim wziąć udziału. W przypadku uszkodzenia motocykla podczas szkolenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu jazdy, nie będziesz mógł kontynuować szkolenia. Nie dokonamy także zwrotu wpłaconych pieniędzy
 2. Do udziału w szkoleniu wymagane jest wyposażenie motocykla w opony przystosowane do jazdy terenowej. Zapas paliwa powinien wynosić minimum na 150 km jazdy
 3. Zalecamy nie tankować do pełna na szkolenie

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020. Organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie o czym poinformuje Uczestników
  w formie wiadomości e-mail
 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach audio-wideo podczas
  Szkolenia przez Organizatora. Udzielona zgoda nie jest ograniczona czasowo i obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności stronę
  internetową Organizatora, wykorzystywane przez niego kanały social media, ulotki i inne materiały drukowane
 3. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest
  Fever Zbigniew Tarnawski. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla realizacji szkolenia. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści
  swoich danych i ich zmiany
 4. Uczestnik rejestrując się na szkolenie podaje adres swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych
  ze szkoleniem w którym weźmie udział oraz informacji handlowych i reklam kolejnych szkoleń. Uczestnik wyraża zgodę na
  wykorzystywanie adresu e-mail do celów opisanych powyżej
 5. Dane osobowe gromadzone przez organizatora szkoleń, zbierane przez system rezerwacji wykorzystywane są w celu organizacji
  szkolenia, wydania certyfikatów, zaświadczeń oraz gromadzone w bazie adresów e-mail, którą administruje organizator szkoleń i
  wykorzystuje ją do informowania o bieżącej działalności i szkoleniach
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
 7. Wszelkie spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę organizatora
Close Menu
×
×

Koszyk