Oświadczenie Uczestnika szkolenia motocyklowego w  ADV Academy, przeprowadzonego w dniu ………………………………………………

Będąc uczestnikiem szkolenia motocyklowego oświadczam, że:

 • mam ukończone 18 lat, posiadam prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, na którym zamierzam odbyć szkolenie
 • mój stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniu motocyklowym, jestem w odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej, aby uczestniczyć w zajęciach jako kierowca
 • mój motocykl jest w pełni sprawny technicznie, posiada aktualne badanie techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC
 • jestem w pełni świadomy(a) ryzyka i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w szkoleniu i biorę w nim udział wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • nie jestem pod wpływem alkoholu ani żadnych innych substancji psychoaktywnych, w tym leków mogących wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu
 • posiadam odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), zaś w przypadku jego braku zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przeze mnie na mieniu należącego do właściciela toru i innych uczestników szkolenia
 • zapoznałem(am) się z Regulaminem Szkoleń na stronie advacademy.pl i akceptuję jego treść bez zastrzeżeń
 • zapoznałem(am)się z treścią Regulaminu Toru na którym odbywa się szkolenie i zobowiązuję się do jego przestrzegania
 • wyrażam nieodpłatnie,  zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz  głosu w materiałach audiowizualnych. Zdjęcia i filmy wideo wykonane przez ADV Academy lub jego przedstawicieli w czasie szkolenia motocyklowego są własnością ADV Academy i mogą być wykorzystywane przez ADV Academy na wszelkich polach eksploatacyjnych. Wszelkie prawa do utrwalonego wizerunku i głosu uczestnika w czasie szkolenia  należą do ADV Academy. ADV Academy może wykorzystywać wszelkie tego typu materiały do celów reklamowych i marketingowych, łącznie z obrazami, na których poszczególni uczestnicy szkolenia mogą zostać rozpoznani, bez prawa do domagania się jakichkolwiek opłat przez uczestników szkolenia od ADV Academy za korzystanie z tego typu materiałów.
 • byłem(am)  obecny(a) na odprawie, zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całym cyklu szkoleniowym, w przypadku niestosowania się do nakazów i poleceń instruktora mogę zostać usunięty(a)  ze szkolenia bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 • uzyskałem wszelkie informacje umożliwiające odbycie szkolenia; oświadczam, że miałem(-am) też możliwość zadawania pytań organizatorom i przedstawiania zastrzeżeń lub wątpliwości związanych z organizacją szkolenia.
 • jestem świadom(a), że udział w szkoleniu jest związany z wysokim ryzykiem dla zdrowia i mienia – oświadczam, że nie będę dochodzić roszczeń wobec Adventure Zbigniew Tarnawski, jeśli do szkody na osobie lub mieniu dojdzie z przyczyn leżących po mojej stronie lub uczestników szkolenia a także osób trzecich.

imię i nazwisko uczestnika
(drukowanymi literami) 

……………………………………………….

data, podpis

……………………………………………….