Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ

§1

ORGANIZATOR I UCZESTNIK

 1. Organizatorem szkolenia enduro lub szosowego (zwanego dalej Szkoleniem) jest Adventure Zbigniew Tarnawski ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice NIP 768-153-48-40, zwany dalej Organizatorem.

 2. Uczestnictwo w szkoleniu z jazdy motocyklowej enduro i szosowej odbywa się na warunkach określonych poniżej.

 3. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia do kierowania motocyklem na którym zamierza odbyć szkolenie.

 4. Uczestnik musi dokonać prawidłowej rejestracji na stronie www.advacademy.pl podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu dotyczącego rezerwacji i odbywania szkoleń, regulaminu toru oraz oświadczenia uczestnika.

 5. Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona.

 6. W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność konkurencyjną względem ADV Academy.

§2

PŁATNOŚCI I REZYGNACJA

 1. W przypadku rejestracji na szkolenia: Jazda Precyzyjna, Jazda Szosowa oraz pakietów szkoleń, Uczestnik po wysyłce formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do zapłaty całej ceny za udział w szkoleniu. Brak wpłaty całej ceny równoznaczny jest z anulowaniem zgłoszenia.

 2. W przypadku rejestracji na szkolenia Enduro Adventure, Uczestnik po wysyłce formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 990 złotych lub całej ceny za udział w szkoleniu. Brak wpłaty zaliczki lub całej ceny równoznaczny jest z anulowaniem zgłoszenia.

 3. Termin Szkolenia jest wiążący. Jeśli uczestnik nie może z ważnych powodów uczestniczyć w Szkoleniu w ustalonym terminie, może złożyć pisemny wniosek o zmianę terminu na adres biuro@advacademy.pl Zmiana terminu szkolenia jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.

 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w każdym momencie na następujących warunkach:

a. w przypadku rezygnacji do 14 dni przed Szkoleniem – nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w całości

b. w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem nie jest zwracana kwota zaliczki.

 1. W przypadku opisanym w pkt 4b uczestnik może wskazać inną osobę, która zamiast niego weźmie udział w Szkoleniu na takich samych warunkach jak Uczestnik wskazujący.

 2. Za datę rezygnacji z szkolenia przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji wysłanego na adres mailowy: biuro@advacademy.pl

 3. W przypadku braku minimalnej liczby zgłoszeń na określony termin Szkolenia, Organizator zastrzega możliwość odwołania Szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, zwróci on uczestnikowi pełną wpłaconą przez niego kwotę.

 4. Szkolenie odbywa się w różnych warunkach pogodowych, również w deszczu. Zgłaszane przez Uczestnika powody niemożności wzięcia udziału w Szkoleniu (w szczególności związane z pogodą, sprawami zawodowymi i rodzinne) później niż na dwa tygodnie przed szkoleniem nie są powodem rezygnacji lub przełożenia szkolenia.

 5. Voucher – aby go wykorzystać należy wysłać zgłoszenie na wybrany termin, a w uwagach wpisać „Voucher” oraz imię i nazwisko Uczestnika. Jeśli dokonano rezerwacji miejsca na wybrany termin, a osoba posiadająca Voucher nie wykorzystała zarezerwowanego terminu – Voucher przepada i wszelkie uprawnienia związane z tym dokumentem wygasają. Organizator nie dopuszcza zwrotów pieniędzy za niewykorzystany voucher. Niezależnie od zapisów powyższych Voucher należy zrealizować do końca roku kalendarzowego w którym był wystawiony.

 6. Szkolenia zakupione w ramach prowadzonych przez Organizatora promocji (np. Black Week), dotyczą wyłącznie terminów określonych w ramach danej akcji promocyjnej Organizatora. Po ich zakupie, w wypadku rezygnacji przez Uczestnika ze Szkolenia, zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. Uczestnik może dokonać zmiany terminu Szkolenia nabytego w ramach akcji promocyjnej na inne Szkolenie, w którym ma zamiar uczestniczyć; w takim wypadku Uczestnik zobowiązany jest dodatkowo powiadomić o swoim zamiarze Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni przed Szkoleniem i po uzyskaniu od Organizatora informacji o wolnym miejscu na danym szkoleniu, wnieść na rachunek Organizatora opłatę uzupełniającą w wysokości stanowiącej różnice pomiędzy ceną szkolenia, co do którego Uczestnik zgłosił zamiar uczestnictwa a zapłaconą ceną w ramach promocji.

 7. Podana cena za udział w Szkoleniu nie obejmuje ceny za udostępnienie przez Organizatora motocykla na czas szkolenia.

§3

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SZKOLENIA

 1. Uczestnik deklaruje, że posiada ważne Prawo Jazdy, uprawniające go do kierowania motocyklem, nie został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Organizator ma prawo do sprawdzenia ważności prawa jazdy.

 2. Uczestnik deklaruje, że posiada umiejętności do poruszania się motocyklem i jest świadom niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą jazda na motocyklu.

 3. W trakcie szkolenia, Uczestnik musi zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i w szczególności przestrzegać instrukcji udzielanych przez upoważniony personel ADV Academy lub jego przedstawicieli.

 4. Uczestnik biorący udział w szkoleniu zobowiązuje się do:
  a) udziału w Szkoleniu w kompletnym, przystosowanym do jazdy na motocyklu stroju z ochraniaczami oraz homologowanym kasku (ECE 22-05) z ochroną szczęki. W trakcie Szkolenia kask musi być właściwie zapięty. Organizator zaleca stosowanie dodatkowych środków ochrony jak ochraniacze klatki piersiowej i kręgosłupa, buty adventure, rękawice enduro i peleryny przeciwdeszczowej na wypadek deszczu,
  b) przestrzegania wszelkich przepisów prawnych, zasad bezpieczeństwa, stosowania się do reguł, znaków i sygnałów wydawanych przez prowadzącego Szkolenie. upoważniony personel ADV Academy lub jego przedstawicieli.
  c) nie spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zarówno przed przystąpieniem do Szkolenia, jak również w jego trakcie.
  d) zachowania zgodnego z przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
  e) bezwzględnego stosowania się do regulaminu toru wyścigowego, na którym odbywa się szkolenie, wskazówek i nakazów obsługi toru i instruktorów, a także przestrzegania ich poleceń pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia bez zwrotu kosztów Szkolenia,
  f) poruszania się z prędkością max 30km/h na terenie depo toru wyścigowego,
  g) Uczestnik zostanie natychmiast wykluczony od szkolenia i będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, w wypadku jazdy na tylnym kole, „palenia gumy” lub innych zachowań stwarzających znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. W takiej sytuacji zapłacona kwota za udział w szkoleniu nie podlega zwrotowi w żadnej części.
  h) Uczestnik szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody majątkowe powstałe na terenie toru wyścigowego.

 5. Niezależnie od powyższych zapisów, jeżeli Uczestnik, pomimo uprzedniego upomnienia ze strony Organizatora, zagraża innym Uczestnikom, narusza prawo, powoduje szkodę na rzecz innych lub łamie postanowienia pkt 4 a-g, to Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Szkolenia, bez zwrotu kosztów szkolenia.

 6. Uczestnik Szkolenia z jazdy enduro/szosowej powinien być świadomy, że istnieje ryzyko wypadku przy wykonywaniu ćwiczeń podczas szkolenia. ADV Academy ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika jedynie w przypadku, gdy szkoda została spowodowana z winy ADV Academy lub jego przedstawicieli.

 7. W przypadku gdy uczestnik bierze udział w szkoleniu na własnym motocyklu, ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia motocykla podczas szkolenia i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobistej lub mienia od organizatora i prowadzących Szkolenie oraz w stosunku do innych uczestników szkolenia. Uczestnik zwalnia ADV Academy oraz jego przedstawicieli i pomocników od wszelkich roszczeń wysuniętych przez jakąkolwiek upoważnioną osobę (właściciela) związanych z uszkodzeniem pojazdu, o ile szkoda nie została wyrządzona z winy ADV Academy lub jego przedstawicieli i pomocników.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić podczas szkolenia, a nie powstały z jego winy.

 9. Instruktor prowadzący Szkolenie nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków ani innych zdarzeń, w szczególności powstałych w wyniku niestosowania się do niniejszego regulaminu

 10. Oferowane przez Organizatora Szkolenie nie ma charakteru sportowego. Wszystkich uczestników szkolenia obowiązują Przepisy Ruchu Drogowego.

 11. Przerwanie Szkolenia, niezawinione z przyczyn leżących po stronie Organizatora, a uniemożliwiające kontynuację szkolenia, nie obliguje Organizatora do zwrotu Uczestnikowi wniesionej opłaty za udział w szkoleniu.

 12. Uczestnik Szkolenia oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całym cyklu szkoleniowym.

 13. Uczestnicy i pojazdy uczestników nie są dodatkowo ubezpieczeni przez Organizatora.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy na której wykonywane jest Szkolenie z powodu złych warunków pogodowych lub innych powodów związanych bezpieczeństwem Szkolenia.

§4

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Podczas szkolenia zabrania się nagrywania video i audio podczas wykładów i instruktażu. Nagrań można dokonywać podczas ćwiczeń, treningów i przejażdżek.

 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej biuro@advacademy.pl lub pisemnie na adres Adventure Zbigniew Tarnawski, ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania, a odpowiedź kierowana na wskazany adres wskazany przez zgłaszającego reklamacje.

 3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy 51 1020 2430 0000 8602 0029 6756.

§5

MOTOCYKL I WYMAGANIA TECHNICZNE

Szkolenia enduro Adventure przeznaczone są dla użytkowników turystycznych motocykli Adventure np. BMW R1250GS, F850GS, KTM LC8, Honda Africa Twin itd.

Na szkolenie szosowe można przyjechać dowolnym typem motocykla. Motocykl musi posiadać ważne badanie techniczne i OC.

Na wybrane szkolenia można wynająć motocykl od Organizatora. Kwestię tę reguluje oddzielna umowa.

Wymagania techniczne:

 1. Motocykl musi być sprawny technicznie. Jeśli motocykl Uczestnika będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników szkolenia, nie będzie dopuszczony do szkolenia. W przypadku uszkodzenia motocykla podczas szkolenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu jazdy, nie jest możliwe kontynuowanie szkolenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator nie jest zobowiązany do dokonania zwrotu wpłaconych pieniędzy Uczestnikowi.

 2. Na szkolenie enduro – Adventure 1, Adventure 2, Adventure 3, Indywidualne wymagane jest wyposażenie w opony przystosowane do jazdy terenowej.

 3. Zapas paliwa powinien być wystarczający minimum na 150 km jazdy.

 4. Zaleca się nie tankować do pełna na szkolenia typu Adventure.

 5. Głośność wydechu motocykla biorącego udziału w szkoleniu nie może przekraczać 98dB.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach audio-wideo podczas
  Szkolenia przez Organizatora. Udzielona zgoda nie jest ograniczona czasowo i obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności stronę
  internetową Organizatora, wykorzystywane przez niego kanały social media, ulotki i inne materiały drukowane

 3. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest
  Adventure Zbigniew Tarnawski. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla realizacji szkolenia. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści
  swoich danych i ich zmiany.

 4. Uczestnik rejestrując się na szkolenie podaje adres swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych ze szkoleniem, w którym weźmie udział oraz informacji handlowych i reklam pochodzących od firmy Adventure Zbigniew Tarnawski i związanych z jej działalnością. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail do celów opisanych powyżej. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i reklam przez przesłanie oświadczenia na adres mailowy: biuro@advacademy.pl

 5. Dane osobowe gromadzone przez organizatora szkoleń, zbierane przez system rezerwacji wykorzystywane są w celu organizacji szkolenia, wydania certyfikatów, zaświadczeń oraz gromadzone w bazie adresów e-mail, którą administruje Organizator szkoleń i wykorzystuje ją do informowania o bieżącej działalności i szkoleniach.

 6. Wszelkie spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

 7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.