Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ ENDURO I SZOSOWYCH

§1

ORGANIZATOR I UCZESTNIK

 1. Organizatorem szkolenia enduro lub szosowego (zwanego dalej Szkoleniem) jest Adventure Zbigniew Tarnawski ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice nip 768-153-48-40, zwany dalej Organizatorem

 2. Uczestnictwo w szkoleniu z jazdy motocyklowej enduro i szosowej odbywa się wyłącznie na warunkach określonych poniżej

 3. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia do kierowania motocyklem na którym zamierza odbyć szkolenie

 4. Uczestnik musi dokonać prawidłowej rejestracji na stronie www.advacademy.pl podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu dotyczącego rezerwacji i odbywania szkoleń, regulaminu toru oraz oświadczenia uczestnika

 5. Uczestnik może upoważnić osobę trzecią do udziału w szkoleniu pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymagania. Jeśli uczestnik upoważni osobę trzecią do udziału w szkoleniu to Organizator ma prawo żądać od uczestnika pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z uczestnictwem osoby trzeciej w szkoleniu.

 6. Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona

 7. W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność konkurencyjną względem ADV Academy

§2

PŁATNOŚCI I REZYGNACJA

 1. Uczestnik po wysyłce formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest do zapłaty zaliczki lub 100% ceny za udział w szkoleniu. Brak wpłaty równoznaczny jest z anulowaniem zgłoszenia

 2. Termin szkolenia jest wiążący. Jeśli uczestnik nie może z ważnych powodów uczestniczyć w szkoleniu w ustalonym terminie to może złożyć pisemny wniosek o zmianę terminu na adres zbyszek@advacademy.pl Zmiana terminu szkolenia jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc

 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w każdym momencie na następujących warunkach:
  a. w przypadku rezygnacji do 14 dni przed Szkoleniem – zwrot wpłaconej kwoty w całości
  b. w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem nie jest zwracana kwota zaliczki

 4. W przypadku opisanym w pkt 3b uczestnik może wskazać inną osobę, która zamiast niego weźmie udział w Szkoleniu na takich samych warunkach

 5. Za datę rezygnacji z szkolenia przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji wysłanego na adres: zbyszek@advacademy.pl

 6. W przypadku braku minimalnej liczby zgłoszeń na określony termin Szkolenia organizator zastrzega możliwość odwołania go o czym poinformuje uczestnika najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora zwróci on uczestnikowi pełną wpłaconą przez niego kwotę

 7. Organizator zwraca wpłaconą kwotę na warunkach określonych w pkt 3 i 5 w terminie 7 dni

 8. Szkolenie odbywa się w różnych warunkach pogodowych, również w deszcz. Pogoda, sprawy zawodowe i rodzinne zgłaszane na dwa tygodnie przed szkoleniem nie są powodem rezygnacji lub przełożenia szkolenia

 9. Voucher – aby wykorzystać voucher należy wysłać zgłoszenie na wybrany termin, a uwagach wpisać voucher oraz imię i nazwisko. Jeśli dokonano rezerwacji miejsca na wybrany termin, a osoba obdarowana nie wykorzystała zarezerwowanego terminu – voucher przepada. Nie ma zwrotów pieniędzy za niewykorzystany voucher. Voucher należy zrealizować do końca roku na który jest wystawiony

 10. Podana cena za udział w szkoleniu nie obejmuje ceny za udostępnienie motocykla na czas szkolenia 

§3

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SZKOLENIA

 1. Uczestnik deklaruje, że posiada ważne Prawo Jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, nie został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Organizator ma prawo do sprawdzenia ważności prawa jazdy.

 2. Uczestnik deklaruje, że posiada umiejętności do poruszania się motocyklem i jest świadom niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą jazda na motocyklu

 3. Uczestnik musi zachowywać się w sposób zdyscyplinowany podczas całego szkolenia oraz przestrzegać instrukcji udzielanych przez upoważniony personel ADV Academy lub jego przedstawicieli

 4. Uczestnik biorący udział w szkoleniu zobowiązuje się do:
  a) udziału w Szkoleniu w kompletnym, przystosowanym do jazdy na motocyklu stroju z ochraniaczami oraz homologowanym kasku (ECE 22-05) zasłaniającym całą twarz. Kask musi być właściwie zapięty. Zalecamy stosowanie dodatkowych środków ochrony jak ochraniacze klatki piersiowej i kręgosłupa, buty enduro, rękawice enduro, peleryna przeciwdeszczowa
  b) przestrzegania wszelkich przepisów prawnych, zasad bezpieczeństwa, stosowania się do reguł i znaków wydawanych przez prowadzącego szkolenie
  c) braku udziału w treningu po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
  d. zachowania zgodne z przyjętymi normami społecznymi
  e) bezwzględnego stosowania się do regulaminu toru wyścigowego na którym odbywa się szkolenie, wskazówek i nakazów obsługi toru i instruktorów, a także przestrzegania ich poleceń pod groźbą usunięcia z szkolenia bez zwrotu kosztów szkolenia
  f) poruszać z prędkością max 20km/h na terenie depo toru wyścigowego
  g) pod groźbą kary 3000zł nie „jeździć na kole” i nie „palić gumy”
  h) uczestnik szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody majątkowe powstałe na terenie toru wyścigowego

 5. Jeżeli Uczestnik pomimo uprzedniego upomnienia ze strony Organizatora zagraża innym Uczestnikom, narusza prawo, powoduje szkodę na rzecz innych lub łamie postanowienia pkt 4 a-g, to Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Szkolenia bez zwrotu kosztów szkolenia

 6. Uczestnik szkolenia z jazdy enduro/szosowej powinien być świadomy, że istnieje ryzyko wypadku przy wykonywaniu ćwiczeń podczas szkolenia. ADV Academy ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestnika jedynie w przypadku gdy szkoda została spowodowana z wyłącznej lub przeważającej winy ADV Academy lub jego przedstawicieli i pomocników

 7. W przypadku gdy uczestnik bierze udział w szkoleniu na własnym motocyklu, ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia motocykla podczas szkolenia i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu szkody osobistej lub mienia od organizatora i prowadzących szkolenie oraz w stosunku do innych uczestników szkolenia. Uczestnik zwalnia ADV Academy oraz jego przedstawicieli i pomocników od wszelkich roszczeń wysuniętych przez jakąkolwiek upoważnioną osobę (właściciela) związanych z uszkodzeniem pojazdu, o ile szkoda nie została wyrządzona z wyłącznej lub przeważającej winy ADV Academy lub jego przedstawicieli i pomocników

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić podczas szkolenia, a nie powstały z jego wyłącznej lub przeważającej winy. Uczestnik zrzeka się możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń względem Organizatora

 9. Instruktor prowadzący szkolenie nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków ani innych zdarzeń w szczególności powstałych w wyniku niestosowania się do niniejszego regulaminu

 10. Jakiekolwiek wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu nie dotyczy uczestników szkolenia

 11. Oferowane szkolenie nie jest sportowe. Wszystkich uczestników szkolenia obowiązują Przepisy Ruchu Drogowego

 12. Przerwanie szkolenia w sytuacji niezawinionej przez Organizatora, a uniemożliwiającej kontynuację szkolenia nie obliguje Organizatora do zwrotu wniesionej opłaty za udział w szkoleniu

 13. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całym cyklu szkoleniowym

 14. Uczestnicy i pojazdy uczestników nie są dodatkowo ubezpieczone

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy na której wykonywane jest szkolenie z powodu złych warunków pogodowych lub innego niebezpieczeństwa

§4

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Podczas szkolenia zabrania się nagrywania video i audio podczas wykładów i instruktarzu. Nagrań można dokonywać podczas ćwiczeń, treningów i przejażdżek

 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej zbyszek@advacademy.pl lub pisemnie na adres Adventure Zbigniew Tarnawski, ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania, a odpowiedź kierowana na wskazany adres

 3. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy 51 1020 2430 0000 8602 0029 6756

§5

MOTOCYKL I WYMAGANIA TECHNICZNE

Szkolenia off-road przeznaczone są dla użytkowników turystycznych motocykli Adventure np. BMW R1250GS, F850GS, KTM LC8, Honda Africa Twin itd.

Na szkolenie szosowe można przyjechać dowolnym typem motocykla. Motocykl musi posiadać ważne badanie techniczne i OC. Na wybrane szkolenia można wynająć motocykl. Kwestię tą reguluje oddzielna umowa

Wymagania techniczne:

 1. Motocykl musi być sprawny technicznie. Jeśli Twój motocykl będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników szkolenia, nie będziesz mógł w nim wziąć udziału. W przypadku uszkodzenia motocykla podczas szkolenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu jazdy, nie będziesz mógł kontynuować szkolenia. Nie dokonamy także zwrotu wpłaconych pieniędzy

 2. Na szkoleni enduro – Adventure 1, Adventure 2, Adventure 3, Piach i Błoto, Indywidualne wymagane jest wyposażenie w opony przystosowane do jazdy terenowej. Zapas paliwa powinien wynosić minimum na 150 km jazdy

 3. Zalecamy nie tankować do pełna na szkolenie

 4. Głośność wydechu motocykla nie może przekraczać 98dB

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020. Organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie o czym poinformuje Uczestników
  w formie wiadomości e-mail

 2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach audio-wideo podczas
  Szkolenia przez Organizatora. Udzielona zgoda nie jest ograniczona czasowo i obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności stronę
  internetową Organizatora, wykorzystywane przez niego kanały social media, ulotki i inne materiały drukowane

 3. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest
  Adventure Zbigniew Tarnawski. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla realizacji szkolenia. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści
  swoich danych i ich zmiany

 4. Uczestnik rejestrując się na szkolenie podaje adres swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych
  ze szkoleniem w którym weźmie udział oraz informacji handlowych i reklam. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail do celów opisanych powyżej

 5. Dane osobowe gromadzone przez organizatora szkoleń, zbierane przez system rezerwacji wykorzystywane są w celu organizacji szkolenia, wydania certyfikatów, zaświadczeń oraz gromadzone w bazie adresów e-mail, którą administruje organizator szkoleń i
  wykorzystuje ją do informowania o bieżącej działalności i szkoleniach

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

 7. Wszelkie spory nieuregulowane w niniejszym regulaminie należy rozstrzygać na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę organizatora