UMOWA NAJMU MOTOCYKLA

zawarta w …………….. w dniu …………………….

pomiędzy Adventure Zbigniew Tarnawski, ul. Berberysów 21 , 40-750 Katowice, NIP 7681534840 zwanym dalej Wynajmującym,

tel. kontaktowy 606100109

adres e-mail: zbyszek@advacademy.pl

a,

…………………………………………… zamieszkałym w ………………………………………………………………..

tel. kontaktowy ………………………….

adres e-mail: …………………………………

legitymujący się dowodem osobistym ………………………………………..wydanym przez………………………………………………………………..

posiadającym prawo jazdy o numerze ……………………………………………. kategorii ………………………… wydane przez ……………………………………

zwanym dalej Najemcą.

Wynajmujący daje Najemcy do korzystania motocykl ………………………………….(zwany też dalej Przedmiotem Najmu lub Pojazdem), w okresie od dnia …………………….. godzina ……………………. do dnia ……………………….. godzina …………………… .

Stan Pojazdu, przed i po wydaniu Najemcy, określony jest w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym integralną część Umowy – w tym protokole zgłoszone muszą zostać wszelkie uwagi Najemcy do Przedmiotu Najmu. Brak zgłoszenia uwag oznacza, że Pojazd nie posiada żadnych wad ani uszkodzeń.

 1. Najemca zobowiązuje się korzystać z Pojazdu wyłącznie osobiście, w szczególności nie może powierzyć prowadzenia Motocykla osobie trzeciej. W wypadku udostępnienia Pojazdu osobie trzeciej, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy i odebrania pojazdu, czemu Najemca nie może się sprzeciwić.

 2. Najemca nie może poruszać się Pojazdem poza granicami Polski, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę pisemną.

 3. Zabronione jest wykorzystywanie Pojazdu przez Najemcę w rajdach, zawodach, jak również w celach zarobkowych.

 4. W czasie trwania Umowy, Wynajmujący osobiście lub poprzez upoważnione przez siebie osoby, może kontrolować stan Pojazdu oraz zgodność używania Pojazdu z Umową. W razie stwierdzenia przez Wynajmującego nieprawidłowości w zakresie korzystania z Przedmiotu Najmu, Najemca ma obowiązek bezzwłocznego zwrotu Pojazdu Wynajmującemu na każde jego wezwanie.

 5. Wynagrodzenie (czynsz) za korzystanie z Pojazdu wynosi …………………… złotych. Najemca płaci Wynajmującemu wynagrodzenie za korzystanie z Pojazdu przed wydaniem mu Pojazdu. W przypadku powstania dodatkowych kosztów najmu, innych niż przyjęto w dacie zawarcia Umowy (np. na skutek przedłużenia umowy najmu, przekroczenia limitu kilometrów, itp.), Najemca zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów najpóźniej w chwili zwrotu Pojazdu na podstawie wystawionej faktury przez Wynajmującego.

 6. W momencie zawarcia Umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu, Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości 3000zł złotych na poczet mogących powstać szkód, kosztów dodatkowych oraz przewidzianych Umową kar umownych. W dniu zwrotu Pojazdu kaucja, zgodnie z jednostronnym oświadczeniem Wynajmującego, może zostać zaliczona na poczet wynagrodzenia, kosztów dodatkowych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. Kaucja zostaje zwrócona w przypadku zwrotu Pojazdu w terminie, w stanie niepogorszonym, po uiszczeniu wszystkich należności wynikających z Umowy przez Najemcę.

 7. Wynajmujący pokrywa koszty ubezpieczenia Pojazdu (OC). Wszelkie szkody, inne niż wynikające z naturalnego użycia Pojazdu w okresie najmu, pokrywa Najemca, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

 8. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się i do przestrzegania ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia Pojazdu i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania przez Najemcę. Najemca, z zastrzeżeniem zapisów poniższych, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości Pojazdu powstałe w czasie trwania Umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pojazdu. Najemca ponosi, w stosunku do Wynajmującego, odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczycielowi lub Wynajmującemu przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Najemcy, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wynajmującego, mimo istnienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających. Najemca upoważnia Wynajmującego do scedowania na zakład ubezpieczeń roszczeń w celu umożliwienia ich dochodzenia.

 9. Odpowiedzialność Najemcy wobec Wynajmującego za szkody powstałe w Motocyklu ograniczona jest do 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w punkcie 8 poniżej.

 10. Najemca odpowiada za całość szkody powstałą z jego winy, w szczególności spowodowaną jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzeniem Pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub leków, których używanie nie pozwala prowadzić pojazdów mechanicznych, a także w wypadku przypadkowej utraty lub uszkodzenia Pojazdu, jeśli Pojazd jest używany w sposób sprzeczny z Umową, z jego właściwościami lub przeznaczeniem.

 11. Wynajmujący w żadnym wypadku nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez organy państwowe lub samorządowe w czasie użytkowania Pojazdu przez Najemcę. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w tym punkcie, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych, złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień zgodnie z prawdą a także pokrycia ewentualnych kosztów, które powstały po stronie Wynajmującego, w związku z zarzutem naruszenia przepisów o ruchu drogowym (np. powstałe w związku z koniecznością stawiennictwa na Policji lub Straży Miejskiej).

 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w Pojeździe, a także za szkody spowodowane awarią Pojazdu wynikającą z nieprawidłowej obsługi Pojazdu, korzystania z Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, stosowania nieprawidłowej techniki jazdy Pojazdem lub niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 13. W czasie korzystania z Przedmiotu Najmu, Najemca jest zobowiązany do zabezpieczania Pojazdu przed kradzieżą, poprzez:

– każdorazowe korzystanie ze wszelkich udostępnionych przez Wynajmującego lub będących na wyposażeniu Pojazdu urządzeń antykradzieżowych,

– pozostawianie Pojazdu wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach monitorowanych; w przypadku kradzieży Pojazdu z miejsca niestrzeżonego / niemonitorowanego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skradziony Pojazd. Powyższe nie dotyczy konieczności zaparkowania albo zatrzymania Pojazdu z przyczyn związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

 1. W wypadku, gdy Najemca będzie uczestniczył w wypadku lub kolizji, jest zobowiązany niezwłocznie .powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie władze, o takim zdarzeniu, opisując szczegóły zdarzenia, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina w zakresie spowodowania wypadku lub kolizji.

 2. O ile Strony nie postanowią inaczej, Najemca pokrywa bieżące koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem Pojazdu (np. paliwo).

 3. W razie udziału w kolizji lub wypadku lub unieruchomienia Pojazdu, Najemca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć Pojazd do siedziby Wynajmującego.

 4. W czasie użytkowania Pojazdu, Najemcę obowiązuje całkowity zakaz wykonywania czynności mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla osób, zwierząt oraz mienia, zarówno na drogach publicznych jak również poza nimi.

 5. Najemca zobowiązuje się użytkować i obsługiwać Pojazd zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi przez Wynajmującego, zaś w razie potrzeby wszelkie naprawy wykonać u Wynajmującego lub podmiotu wskazanego przez Wynajmującego oraz ponieść koszty napraw powypadkowych, nie objętych OC i AC.

 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w określonym Umową miejscu oraz terminie, w stanie technicznym i z taką samą ilością paliwa jak w chwili wydania Pojazdu, czystego, z przekazanym wyposażeniem dodatkowym.

 7. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 2 godzin po terminie wskazanym w Umowie, jako czas zwrotu pojazdu i nie skontaktuje się z Wynajmującym informując o przyczynie opóźnienia, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o przywłaszczeniu Pojazdu i naliczy stawkę dobową za każdy dzień opóźnienia. Naliczenie podwyższonej stawki dobowej nie zwalnia Najemcy z obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu wskutek opóźnienia w zwrocie Pojazdu, w szczególności szkody wynikającej z braku możliwości najmu Pojazdu osobom trzecim, należytego wywiązania się przez Wynajmującego z już przyjętych zobowiązań wobec osób trzecich, czy też wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Wynajmującego kosztów dodatkowych, np. udzielonych rabatów, wypłaconych odszkodowań. 

 8. W przypadku zwrotu Pojazdu przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany czas. Wynajmujący nie dokonuje na rzecz Najemcy zwrotu ceny paliwa, w przypadku, gdy stan paliwa w Pojeździe w chwili jego zwrotu Wynajmującemu jest większy, aniżeli w chwili wydania Pojazdu Najemcy. 

 9. Z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy określonych w pkt. 1, 2 , 3, powyżej, Najemca, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde naruszenie z osobna, płatne w terminie 7 dni od zakończenia Umowy.

 10. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, Wynajmującemu przysługuje roszczenie w stosunku do Najemcy o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeks cywilny.

 12. W razie sporu pomiędzy Stronami, do rozpoznawania spraw wynikających z niniejszej Umowy, właściwy będzie sąd dla Wynajmującego.

 13. Wszelkie dodatkowe koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy, a których to kosztów Strony nie przewidziały, ponosi Najemca.

 14. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Najemcy będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

 15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 16. Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, dokładnie rozważył jej treść i zaakceptował jej warunki.


Protokół zdawczo-odbiorczy Pojazdu stanowiącego przedmiot umowy najmu

Protokół wydania Pojazdu

Motocykl wydano Najemcy w dniu ……. o godzinie …………………… ze stanem licznika …………………… km i stanem paliwa ……………………………

Uwagi stron co do stanu technicznego przedmiotu najmu

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Podpis Najemcy Podpis Wynajmującego

Protokół zwrotu Pojazdu

Motocykl zwrócono Wynajmującemu w dniu…………. o godzinie …………… ze stanem

licznika …………………… km i stanem paliwa ……………………………

Uwagi stron co do stanu technicznego przedmiotu najmu

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Podpis Najemcy Podpis Wynajmującego

 

INFORMACJA

W związku z zastosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) niniejszym wskazuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adventure Zbigniew Tarnawski, ul. Berberysów 21 , 40-750 Katowice zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane były lub są w celu realizacji umowy najmu pojazdu lub dochodzeniu roszczeń i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dodatkowo wskazujemy, iż posiadamy Pana/Pani dane w celu ewentualnego kontaktu z Panem/Panią oraz celu archiwizacji dokumentów.

 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa wynajmu pojazdu,

 3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy, kontaktu z Panią/Panem oraz prawidłowego wykonywania Umowy lub/i dochodzenia roszczeń,

 4. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, wykonania umowy oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji i akceptuję jej treść

………………………………………………………….