POLITYKA ZWROTÓW

I. „ADV ACADEMY” stosuje politykę rezygnacji i zwrotów w oparciu o obowiązujące akty prawne: 

– Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

– Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

II. Zmiana warunków umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:

1. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od siebie niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, wówczas powiadomi o tym niezwłocznie Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik musi również niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:

wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy albo

odstępuje od umowy, czyli rezygnuje z wyjazdu za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie albo

odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną, jeżeli taka jest oferowana przez Organizatora o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na niższy standard, ale za zwrotem różnicy w cenie.

2. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie
z pkt 1 lit. b), Organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy
o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika.

III. Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej:

1. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 

– 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,

– 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni, 

– 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, 

organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.

2. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

IV. Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej:

1. Uczestnik imprezy, który dokonał rezerwacji może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.

2. W przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy – Uczestnik imprezy ponosi opłatę za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej:

    1. 50% wartości całkowitej na 30-15 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy,

    2. 80% wartości całkowitej na 14-3 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy,

    3. 100% wartości całkowitej poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy-

– wartości wyrażone w procentach są obliczane od pełnej kwoty za imprezę dla wszystkich anulujących Uczestników.

3. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie prostej, zrozumiałej i czytelnej:

a) w punkcie sprzedaży, w którym została zawarta Umowa;

b) albo wysłane na adres: ADVENTURE Zbigniew Tarnawski, ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice.

4. W sytuacji opisanej niniejszym punkcie Uczestnik ma prawo żądać, aby na jego miejsce wstąpiła wskazana przez niego osoba, która spełnia warunki brania udziału w imprezie motocyklowej i wyraża chęć w niej uczestnictwa. W tym celu osoba trzecia zobowiązana jest niezwłocznie udostępnić Organizatorowi swoje dane osobowe oraz dane motocykla, z którego będzie korzystać, a także zawrzeć z Organizatorem umowę. Organizator zwraca Uczestnikowi wpłacone środki pieniężne po dokonaniu pełnej wpłaty przez osobę trzecią, która wstąpiła na miejsce Uczestnika.

5. Na żądanie Uczestnika, Organizator uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy
o udział w imprezie turystycznej.