Ogólne warunki uczestnictwa w wyjazdach motocyklowych

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ADVENTURE Zbigniew Tarnawski z siedzibą: ul. Berberysów 21, 40-750 Katowice, NIP 7681534840; zwany dalej „Organizatorem”, wpisany jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Śląskiego pod numerem 1531 oraz spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych a także posiada ubezpieczeniową gwarancję turystyczną Signal Iduna o numerze M524259 ważna do 13 czerwca 2024. Organizator oświadcza, że działa pod marką handlową „ADV Academy”, a warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.

2. Warunki uczestnictwa w wyjeździe motocyklowym, zwanym dalej „Imprezą” wyznaczają każdorazowo OWU oraz jeżeli są przewidziane dla danej imprezy–inne dokumenty. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą wybranej imprezy i akceptuje je bez zastrzeżeń.

3. Uczestnik to osoba zawierająca z Organizatorem umowę dotyczącą udziału w Imprezie lub innych usług turystycznych dotyczących podróży, jak również każda inna osoba, w imieniu której osoba ta zawiera umowę oraz osoba trzecia, na którą przenosi swoje roszczenia dotyczące imprezy.

4. Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody lub inne nieprawidłowości powstałe w związku z prowadzeniem przez Uczestnika motocykla co Uczestnik rejestrując się na Imprezę potwierdza i akceptuje.
Uczestnik winien stosować się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, mających na celu właściwą realizację imprezy. Uczestnik ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.

 1. UMOWA I PŁATNOŚĆ

1. Umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie, w którym rejestracja Uczestnika na Imprezę jest potwierdzona przez Organizatora oraz zostanie wpłacony zadatek wysokości 30% ceny imprezy naliczanej w odniesieniu do każdej osoby objętej zgłoszeniem, a Organizator otrzyma od Uczestnika kopię podpisanej przez niego (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników) Umowy. Wyjątek gdy przedpłata wynosi 100% ceny imprezy dotyczy złożenia formularza rezerwacji na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy.

2. Pozostała płatność jest wpłacana przez Uczestnika na rachunek Organizatora, bez dodatkowych wezwań ze strony Organizatora, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

3. Zawarcie Umowy może nastąpić bezpośrednio przez stronę www Organizatora, przez przesłanie Organizatorowi zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową, lub przy fizycznej obecności obu stron Umowy w umówionym miejscu. Jeżeli Umowa jest zawarta przy obecności obu stron, Uczestnik ma prawo domagać się papierowej wersji Umowy.

4. W przypadku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Uczestnik akceptuje, że może otrzymać wyłącznie kopię lub potwierdzenie Umowy drogą elektroniczną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy po zawarciu umowy, przy czym podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany: 

  • kursów walut mających znaczenie dla imprezy które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy

  • . Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

  • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania

  • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłat na lotniskach;

Organizator powiadamia Podróżnego na trwałym nośniku w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia. Podróżny ma prawo do obniżki ceny imprezy odpowiadającej obniżeniu następujących kosztów:

a. Ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,

b. Wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,

c. Kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy.

3. W przypadku obniżenia ceny Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Podróżnego Organizator przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.

  •  

5. Uczestnik imprezy, który dokonał rezerwacji może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło w terminie krótszym niż 30dni przed datą rozpoczęcia Imprezy – Uczestnik imprezy ponosi opłatę za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

  • 50% wartości całkowitej na 30-15 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

  • 80% wartości całkowitej na 14-3 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

  • 100% wartości całkowitej poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

Wartości wyrażone w procentach są obliczane od pełnej kwoty za imprezę dla wszystkich anulujących uczestników

W sytuacji opisanej w pkt.5 uczestnik ma prawo żądać, aby na jego miejsce wstąpiła wskazana przez niego osoba, która spełnia warunki brania udziału w imprezy motocyklowej i wyraża chęć w niej uczestnictwa. W tym celu osoba trzecia zobowiązana jest niezwłocznie udostępnić organizatorowi swoje dane osobowe oraz dane motocykla, z którego będzie korzystać a także zawrzeć z organizatorem umowę. Organizator zwraca uczestnikowi wpłacone środki pieniężne po dokonaniu pełnej wpłaty przez osobę trzecią, która wstąpiła na miejsce uczestnika

  • W przypadku skutecznej zamiany uczestników punkt 2 §2 umowy nie ma zastosowania

6. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dotarcia Uczestnika do miejsca rozpoczęcia Imprezy z powodu nie wpuszczenia na pokład samolotu spowodowany pozytywnym wynikiem testów na Covid-19 lub/i nałożenia kwarantanny z w/w powodu lub/i nie posiadania odpowiednich dokumentów (paszportu, dowodu, prawa jazdy) potrzebnych do zrealizowania planu Imprezy.

7. Minimalna liczba Uczestników potrzebna do zorganizowania imprezy wynosi sześciu uczestników.

8. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

  • liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 

  • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,

  • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni, 

  • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,

  • Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy art. 47 ust. 5 pkt 2 USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15k pkt.1

9. Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od siebie niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, wówczas powiadomi o tym niezwłocznie uczestników imprezy. W takiej sytuacji uczestnik musi również niezwłocznie go poinformować Organizatora, czy:

  • wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy albo

  • odstępuje od umowy, czyli rezygnuje z wyjazdu za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej

10. W razie rezygnacji z imprezy z wymienionych w pkt 9 przyczyn lub odwołania wyjazdu przez organizatora, Uczestnik według swojego wyboru może:

  • wziąć udział w imprezie zastępczej, jeśli jest oferowana, o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na niższy standard, ale za zwrotem różnicy w cenie;

  • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie – art. 46 ustawy

11. Uczestnik nie może domagać się odszkodowania, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:

  • zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator poinformuje o tym Uczestnika w uzgodnionym terminie

  • siły wyższej

  • Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy art. 47 ust. 5 pkt 2 USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15k pkt.1

12. Organizator, który w czasie trwania Imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część Imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach Imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w Umowie, Organizator przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie ceny Imprezy.

13. Uczestnik może wnieść do Organizatora pisemną skargę dotyczącą realizacji Imprezy. Skargi należy przesyłać na adres Organizatora listem poleconym. Organizator rozpatruje skargi w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Powyższy termin uważa się za zachowany, jeśli informacja o sposobie rozpatrzenia skargi zostanie przesłana do uczestnika przesyłką poleconą w ostatnim dniu terminu.

14. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana działaniem lub zaniechaniem uczestnika.

 1. TRANSPORT 

1. Organizator nie zapewnia transportu osób do oraz z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy.

2. Organizator zapewnia transfer Uczestnika z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz z miejsca zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe. Warunkiem zapewnienia transferu jest poinformowanie Organizatora o czasie oraz miejscu lądowania samolotu przed rozpoczęcia imprezy oraz startowania po zakończeniu imprezy, najpóźniej na 6 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości zapewnienia transferu z lotniska lub centrum przesiadkowego do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz z miejsca zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe ze względu na nieterminowe poinformowanie organizatora zgodnie z pkt III.2 OWU.

4. Organizator na życzenie Uczestnika wyjazdu może pomóc w znalezieniu i doborze transportu do i z miejsca rozpoczęcia i zakończenia imprezy, w szczególności organizator może wskazać środek transportu, połączenie, rekomendowane biuro podróży lub przewoźnika. Organizator jednocześnie nie pośredniczy w zawieraniu umowy z przewoźnikiem oraz nie ponosi odpowiedzialności za cenę wykupionej usługi u przewoźnika.

 1. MOTOCYKLE

1. Warunkiem dopuszczenie własnego motocykla do uczestnictwa w Imprezie jest zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Imprezie motocykla, który nie spełnia wymagań technicznych do pokonania trasy określonej w planie podróży.

3. Organizator nie zapewnia wyposażenia motocykla własnego w urządzenia nawigacyjne oraz części zamiennej takie jak olej, świece, dętki, opony.

4. Organizator może zapewnić transport sprzętu własnego na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie transportu.

 1. TRASA I ORGANIZACJA IMPREZY 

1. Trasa wycieczki opisana jest w planie Imprezy przekazanym Uczestnikom przed rozpoczęciem wyjazdu

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczki w każdym czasie, ze względu wystąpienia m.in. siły wyższej, nieodpowiednich warunków atmosferycznych, złej kondycji uczestników.

3. Przejazdy odbywają się na zasadach partnerskich. Z uwagi na fakt, że wszyscy Uczestnicy wycieczki potwierdzają niniejszym posiadanie umiejętności prowadzenia motocykla typu adventure, zarówno na szosie jak i na drogach gruntowych, w ramach wycieczki odbywają się przejazdy o charakterze partnerskim, pozwalające na wymianę wzajemnych doświadczeń i utrwalanie umiejętności zdobytych na szkoleniach motocyklowych, które każdy z Uczestników niniejszym deklaruje, że już odbył.

4. W wypadku poruszania się w jednej grupie, zobowiązuje to Uczestników do jazdy jedną kolumną (ustawioną w tzw. szachownicę) w wyznaczonej przez organizatora wycieczki kolejności, z brakiem możliwości wyprzedzania bez uzasadnionej potrzeby.

5. Uczestnik może zmienić wyznaczoną trasę Imprezy i zrezygnować z jazdy w grupie wyłącznie po uzyskaniu ustnej akceptacji Organizatora wycieczki lub jego przedstawiciela.

6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania lokalnych przepisów ruchu drogowego. Kary, mandaty i grzywny administracyjne, a także szkody wyrządzone przez Uczestnika na osobach trzecich, wynikające z nieprzestrzegania przez niego przepisów ruchu drogowego, ponosi Uczestnik.

7. Organizator może odstąpić od Umowy, jeżeli rażące zachowanie Uczestnika uniemożliwi bezpieczne kontynuowanie Imprezy. Jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Uczestnika. W tej sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny, ani rekompensata. Do zachowań takich nalezą w szczególności: nadużywanie alkoholu lub innych substancji odurzających lub innych wywołujących podobny efekt, werbalna lub fizyczna agresja w stosunku do innych Uczestników wycieczki lub osób trzecich, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych podczas jazdy lub zagrażających Uczestnikom Imprezy.

 1. WYPOSAŻENIE

1. Uczestnik zobowiązany jest w zależności od formy i typu imprezy posiadać

  • kask chroniący szczękę, rękawice enduro, motocyklowe buty chroniące kostkę 

  • motocyklowe spodnie z ochraniaczami, motocyklową kurtkę z ochraniaczami lub buzer

  • dętki i klucze do kół jeśli motocykl posiada koła dętkowe

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 

2. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

imię i nazwisko uczestnika
(drukowanymi literami) 

……………………………………………….

data, podpis

……………………………………………….