RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Adventure Zbigniew Tarnawski z siedzibą w Katowicach
ul. Berberysów 21 NIP 768-153-48-40

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego, numer prawa jazdy, data urodzenia, dane fakturowe, płeć, wizerunek utrwalony na fotografiach i filmach, które będą przetwarzane w celach:

a) podjęcia działań niezbędnych do realizacji zawartej umowy a następnie jej wykonania (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. b);

b) udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego, realizacji innych obowiązków wynikających wprost z treści obowiązujących norm prawnych (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. c);

c) archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. f);

d) realizacji i dokumentowania przysługujących mi praw przyznanych na podstawie RODO, stanowiący prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zgodności z obowiązującym prawem wobec uprawnionych organów administracji publicznej (podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit.

3. Wyrażam zgodę na przekazanie do przetwarzania moich danych osobowych odbiorcom zewnętrznym, w szczególności zajmującym się obsługą szkoleń i wyjazdów, informatyczną lub prawną, na podstawie odrębnych umów zawartych z administratorem. Dane osobowe mogą także zostać udostępnione instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora, w tym organom publicznym, a także instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie norm obowiązującego prawa (w szczególności w zakresie obsługi mandatów i innych kar pieniężnych).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania, a po ich realizacji – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi normami prawnymi. W przypadku przetwarzania danych osobowych w rożnych celach – przez odpowiedni okres liczony po zakończeniu realizacji ostatniego z nich.

5. Jest mi wiadomym, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes (jak wskazano powyżej), sprzeciw zostanie rozpatrzony po analizie czy prawnie uzasadniony interes administratora nie jest nadrzędny wobec interesów, podstawowych praw i wolności mi przysługujących. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

6. Mam świadomość, że:

a) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

c) Administrator nie będzie przekazywać moich danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

d) Przetwarzanie moich danych nie odbywa się w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.